คำอธิบายรายวิชา

google               psv.                สพม.11             youtube

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ     วิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop     รหัส ง30244 

ประเภทวิชา เพิ่มเติม                                                                                   จำนวน 1  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                 จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

Adobe Photoshop

                        ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก  ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

 ผลการเรียนรู้

      1. บอกความหมายของกราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
     2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้าน  ต่างๆได้
    3. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
    4 .บอกความสามารถของโปแกรม Adobe Photoshop   ได้
    5. สร้างผลงานจากโปแกรม Adobe Photoshop ได้ด้วยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
    6. ทำการบันทึก Imago Map ได้
   7. สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s